Oslavte s námi 75 let secích strojů AMAZONE
Dnes je 15.7. – svátek slaví Jindřich

Luční secí stroj Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI pro obnovu a zakládání travních porostů na orné půdě

Zveřejněno: 6. 2. 2023

Travní porosty mají nezastupitelnou úlohu nejen jako zdroj obživy pro hospodářská zvířata a potažmo i pro obživu lidí, ale také mají velký význam z hlediska ochrany půdy, vodních zdrojů, zajištění vysoké biodiverzity ekosystémů. Patří zároveň mezi nejdůležitější krajinotvorné prvky. Pro úspěšné založení a vytvoření produktivnějšího a kvalitnějšího porostu na daném stanovišti s dlouhodobým efektem může posloužit luční secí stroj Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI.

CASE IH Farmall 95C s lučním secím strojem Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI. Setí bylo prováděno dne 31. 3. 2022.

Produkční funkce travního porostu je důležitá hlavně z hlediska výnosu a kvality pícní biomasy, je ovlivněna stanovištními podmínkami a úrovní správné agrotechniky. Mimoprodukční funkce travních porostů zlepšují kvalitu životního prostředí, ale mají i jiné další funkce, a proto jsou neméně důležité a budou stále více nabývat na významu. Jde zejména o vodohospodářské funkce a protierozní funkce spočívající v ochraně půdy před větrnou a vodní erozí.

Píce travních porostů je původním a nejpřirozenějším zdrojem výživy skotu. Smíšené, druhově pestré luční společenstvo poskytuje (při dodržování zásad vyváženého hnojení, optimálního využívání a konzervace) píci s vyváženým obsahem organických i anorganických živin. Píce dále obsahuje dieteticky a zdravotně příznivě působící látky, které zvyšují chutnost a příjem píce zvířaty a jejich zdravotní stav.

Ke zvýšení výnosu a kvality travního porostu pomůže jeho obnova. Při obnově travních porostů můžeme zvolit přesev, tedy rozsévání vhodného osiva na více nebo méně mezerovitý drn, přičemž se půda nezpracovává nebo se zpracovává jen povrchově. Je-li původní travní drn narušen, je vhodné provést přísev.

Vlevo porost ze dne 30. 4., uprostřed ze dne 12. 5. a vpravo ze dne 14. 6. 2022.
Vlevo porost ze dne 30. 4., uprostřed ze dne 12. 5. a vpravo ze dne 14. 6. 2022.

Všestranný luční secí stroj Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI

Při zakládání nového travního porostu na orné půdě se pozemek připravuje běžným způsobem jako pro ostatní plodiny. Na přiložených fotografiích k tomuto článku můžeme vidět zakládání travního porostu traktorem CASE IH Farmall 95C s lučním secím strojem Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI do připraveného seťového lůžka. Soupravu svému zákazníkovi zapůjčila společnost BV-Technika a.s., která je přítomna na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Východočeského kraje.

Výsev jetelotrávy v dávce 25 kg/ha se prováděl lučním secím strojem Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI 31. 3. 2022. Z přiložených fotografií je patrné, že je porost krásně zapojený bez viditelného řádkování. Termíny a frekvence sečení jsou závislé na typu porostu, ekologických podmínkách stanoviště a na způsobu využití sklizené píce. V tomto případě byly během roku provedeny tři seče, což je dostatečné pro zajištění optimálního poměru výnosu píce a její kvality. Kosení je šetrným způsobem sklizně porostu ve vztahu k obrůstání. Kvalitní řez s menší poškozenou částí rostlin přispívá k urychlení obrůstání vzrůstnějších druhů trav, jetelovin a bylin. Sečené porosty se vyznačují vyšší mezerovitostí a menší zapojeností drnu, vyšší druhovou diverzitou a zvýšenou produkcí píce.

Luční secí stroj Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI během předvádění prokázal svoji všestrannost. Stroj lze využívat nejen na ošetřování travních porostů, dosev luk či pastvin, ale také při zakládání nových travních porostů na orné půdě. Základ stroje tvoří plečka "Grass Manager", na níž je namontován pneumatický secí stroj Einböck PNEUMATICBOX. Šestiřádkové plecí sekce vybavené pruty připravují povrch půdy a vytvářejí dobré podmínky pro klíčení semen.

Pro práci na travnatých plochách je secí stroj Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI vybaven odpruženou těžkou vyrovnávací deskou a také 8 mm nastavitelnými hroty. Opěrná kola stroje se nachází až za touto deskou. Díky tomuto řešení pracuje stroj při vysoké pracovní rychlosti velmi hladce. Tímto způsobem lze optimálně vyrovnávat výkaly a krtince na pozemku. Tím je zaručeno dobré provzdušnění trávníku.

 První seč byla provedena 6. 7. 2022.
První seč byla provedena 6. 7. 2022.

Zásobník na osivo má standardní objem 300 litrů. Osivo je přesně rozprostřeno po celé pracovní šířce. Speciálně tvarované deflektorové desky zaručují přesné rozložení osiva i ve větrných podmínkách. Pomocí secího stroje je možné sít všechna standardní semena a jejich směsi až do velikosti 5 mm. V závislosti na výsevním množství a pracovní rychlosti lze nastavit dávku od 1 kg do 300 kg na hektar.

Označení STI znamená, že aplikační množství je elektronicky řízeno pomocí řídící jednotky SPEED – TRONIC. Tato řídicí jednotka reguluje množství osiva v závislosti na skutečné pracovní rychlosti. Potřebné informace o rychlosti lze získat pomocí několika senzorů nebo prostřednictvím sedmipólové signální zásuvky traktoru.

Luční secí stroj Einböck PNEUMATICSTAR PRO-STI je k dostání s pracovním záběrem 3, 6 nebo 12 metrů.

EINBÖCK a spolupráce s firmou BV-Technika

Firma Einböck je tradiční rakouská rodinná firma zabývající se výrobou zemědělských strojů. Založena byla v roce 1934 panem Leopoldem Einböckem a ve svém začátku to byla vesnická kovárna zabývající se i výrobou jednoduchých kultivátorů pro zpracování a přípravu půdy. V roce 1959 převzal vedení firmy syn Leopold Einböck a v následujícím roce pracovalo ve firmě 10 zaměstnanců. V roce 1978 začal firma dodávat své první výrobky do zahraničí. Již v roce 1979 vyrobila firma Einböck první řádkovou plečku s modelovým označením Einböck CHOPSTAR, které se pro tyto stroje používá do dnešní doby. V roce 1984 byly vyrobeny první prstové kultivační brány Einböck AEROSTAR a firma se začíná silně orientovat na export, včetně aktivní účasti na zahraničních veletrzích. V roce 1989 přebírá vedení firmy 3. generace – vnuk zakladatele Leopold Einböck a jeho manželka Birgit Einböck.

V roce 1994 byl vyrobeny první stroje pro údržbu a přísev travních porostů Einböck PNEUMATICSTAR. V tomto roce začíná i spolupráce s firmou BV-Technika, a.s. Několik málo prvních zemědělců na severní Moravě si mohlo koupit stroje od firmy Einböck. Z počátku se jednalo o několik málo strojů, ale cca. od roku 2008 začíná zájem stoupat o stroje pro mechanickou kultivaci polních porostů a ošetřovaní trvalých travních porostů takovým tempem, že dnes ke své maximální spokojenosti používají zákazníci BV-Techniky cca. 150 strojů vyrobených firmou Einböck. V roce 2014 se ve firmě Einböck začínají angažovat děti manželů Einböckových a tím vstupuje do firmy 4. generace rodiny.

V roce 2016 zakládá Einböck dceřinou firmu ve Francii a následně v roce 2017 dceřinou firmu v Americe. V roce 2022 se realizuje ve firmě Einböck historicky největší investice, a to výstavba nových výrobních hal, které umožní zdvojnásobení výroby zemědělských strojů. Tato velká a významná investice do zvětšení kapacity výroby dokazuje celosvětový nárůst zájmu o stroje pro mechanickou kultivaci polních porostů a stroje pro údržbu travních porostů. Firma Einböck je v tomto sortimentu strojů již dlouhodobě známý specialista, uznávaný výrobce a leader na trhu.