Objevte novou řadu traktorů DEUTZ-FAHR 5 Keyline
Dnes je 14.7. – svátek slaví Karolína

Zkušenosti se secím strojem Horsch Maestro a meziřádkovým kypřičem Horsch Transformer VF v ZD Dolní Újezd

Zveřejněno: 22. 5. 2023

Na konci dubna se v Dolním Újezdě u Litomyšle uskutečnil Polní den Horsch, a to na pozemcích Zemědělského družstva Dolní Újezd. Kromě odborných přednášek zástupců firmy Horsch a Lukrom na návštěvníky čekala také praktická ukázka strojů a prohlídka porostů. V tomto článku se zaměříme na praktické zkušenosti družstva s přesným secím strojem Horsch Maestro 24.50 SV a meziřádkovým kypřičem Horsch Transformer 12 VF.

Traktor John Deere 7R se secím strojem Horsch Maestro 24.50 SV během setí kukuřice dne 27. 4. 2023.

Zemědělské družstvo Dolní Újezd se v roce 1992 transformovalo z původního družstva Dolní Újezd, které hospodařilo v různých formách a velikostech již od roku 1950. V současnosti pod tento mateřský podnik spadá ZEPO a.s. Leština a ZDCHP Litomyšl. Organizačně je ZD Dolní Újezd rozděleno na dvě výrobní střediska – Dolní Újezd a Vidlatou Seč.

Výměra obhospodařované plochy činí 9 451 hektarů, z čehož 8 238 hektarů je orná půda a 1 213 hektarů trvalé travní porosty. Zhruba polovina výměry slouží na krmení pro živočišnou výrobu. Živočišná výroba zahrnuje 4 500 skotu, z toho 2 000 kusů dojnic Holštýnského plemene. Zemědělské družstvo také provozuje čtyři bioplynové stanice (BPS) – první zahájila provoz v roce 2008.

Rostlinná výroba ZD Dolní Újezd se orientuje na pěstování tržních plodin, jako je ozimá pšenice, jarní ječmen, ozimý ječmen, ozimá řepka, mák a cukrovka. Nechybí ani krmné plodiny, například jetel, kukuřice a píce z luk pro živočišnou výrobu. Zajímavostí je, že se družstvo zabývá i nezemědělskou výrobou. Od 90. let minulého století vyrábí skleníky různých variant. Věnuje se také šití pracovních oděvů a servisu dojicích zařízení.

Velké množství statkových hnojiv

Družstvo má díky rozsáhlé živočišné výrobě a provozu BPS dostatek organické hmoty ke hnojení, takže všechny pozemky se postupně hnojí kejdou, digestátem či hnojem. Využití organických hnojiv v družstvu je významné. Uplatňuje regenerační přihnojení ozimů, plošnou aplikaci s inhibitory a pozemky rovněž provzdušňuje rotační plečkou. Na jaře se provádí hnojení pod kukuřice – systém bezorebného hospodaření (strip-till), v němž jsou obdělávány pouze různě široké pásy půdy a zbytek pozemku je ponechán bez zpracování. Tento systém je uplatňován na polovině výměry. V létě se zde pravidelně aplikují pod řepky, pod meziplodiny a kukuřice tuhá statková hnojiva, na podzim jsou pak aplikována před setím pod pšenice.

Osmimetrový secí stroj Horsch Pronto má za sebou již několik sezón a tisíce hektarů.
Osmimetrový secí stroj Horsch Pronto má za sebou již několik sezón a tisíce hektarů.

Kvůli velkému množství statkových hnojiv a zhoršující se půdní erozi družstvo pěstuje i meziplodiny. Jedním osmimetrovým secím strojem Horsch Pronto je prováděn výsev svazenky a hořčice během jednoho přejezdu. Setí probíhá ob botku ve vzdálenosti 15 cm. Dále je prováděn výsev svazenky a ovsa hřebílkatého. Po svazence následuje přímo setý mák. Pro pozitivní ovlivnění vývoje hlavních plodin družstvo pěstuje i pomocné plodiny. Během jednoho přejezdu je tak například prováděn výsev máku a ovsa (setí ob botku na 30 cm), což má protierozní efekt. Pro zlepšení struktury půdy a vázání dusíku je pěstována pšenice s peluškou.

Výsev řepky se směsí jiných plodin zase slouží jako atraktant pro škůdce a pro vázání vzdušného dusíku. Setí je prováděno přesně s počtem 35 rostlin na m2. Bob setý (100 kg/ha) vysévá přihnojovací botka secího stroje 5 cm od hlavní plodiny do hloubky 5 až 6 cm. Tento způsob pěstování má protierozní efekt, potlačuje plevel v meziřadí, redukuje mechanické zpracování půdy a uspoří přípravky na ochranu rostlin (POR).

ZD Dolní Újezd v roce 2021 spotřebovalo 1,07 kg/ha účinné látky na hektar orné půdy. Luskoobilné směsky, jetel pro výrobu krmení jsou pěstovány bez požití POR. Ty zaujímají 12 % plochy orné půdy. Krmná řepa je pěstována pouze na šesti hektarech. „Do budoucna plánujeme zatížení POR ještě snižovat novými precizními technologiemi. Jedná se o variabilní aplikace na základě předpisových map, páskové ošetřování širokořádkových plodin atd.,“ uvedl agronom Ing. Josef Čejka. V družstvu již nyní kromě páskového postřiku zkouší zonální a zonální bodovou aplikaci herbicidu jako řešení pro plevele v obilovinách (další plodiny budou následovat). Pozemek je nejprve naskenován dronem a následně je vytvořena aplikační mapa, podle níž postřikovač aplikuje postřik.

Ještě přesnější setí s Horsch Maestro

Porosty řepky a kukuřice jsou zakládány přesným secím strojem Horsch Maestro 24.50 SV, který byl pořízen v roce 2022. Za rok provozu již zasel plodiny na pozemcích s celkovou výměrou 2 307 ha. Přesněji 1 200 ha kukuřice, 900 ha řepky a 150 ha řepy. ZD Dolní Újezd zakládá porosty kukuřice, řepky a cukrovky s roztečí 50 cm kvůli používání technologie strip-till a využívání meziřádkového kypřiče uzpůsobeného na tuto rozteč.

Podle agronoma je výhodou centrálního zásobníku rychlé a jednoduché plnění (nemusí se plnit jednotlivé menší zásobníky).
Podle agronoma je výhodou centrálního zásobníku rychlé a jednoduché plnění (nemusí se plnit jednotlivé menší zásobníky).

Dříve družstvo zakládalo porosty traktorem vybaveným satelitní navigací a neseným secím strojem. Souprava však tvořila křivé řádky, což představovalo problém při následné aplikaci přípravků postřikovačem. Družstvo se tak rozhodlo investovat do dvanáctimetrového přesného secího stroje Horsch Maestro 24.50 SV. Souprava složená z traktoru John Deere 7R a secího stroje je vybavena automatickým naváděním John Deere včetně automatického otáčení na souvrati. Jedním přijímačem je vybaven traktor a druhým přijímačem secí stroj. Systém pasivního navádění nářadí ví přesně, co se děje se secím strojem a zajišťuje, aby jel stále ve své stopě. Řádky jsou rovné a již není problém aplikovat přípravky formou páskového postřiku – tryska postřikovače se přesně nachází nad řádkem s plodinou.

Secí stroj Horsch Maestro 24.50 SV je vybaven podtlakovými dávkovači Horsch AirVac, jež nejlépe pracují při pracovních rychlostech do 12 km/h.
Secí stroj Horsch Maestro 24.50 SV je vybaven podtlakovými dávkovači Horsch AirVac, jež nejlépe pracují při pracovních rychlostech do 12 km/h.

Secí stroj Horsch Maestro je k dostání v mnoha variantách odlišujících se od sebe mimo jiné počtem výsevních jednotek, provedením zásobníků, pracovním záběrem a způsobem agregace s traktorem. K dispozici je v šestiřádkovém, osmiřádkovém, devítiřádkovém a dvanáctiřádkovém provedení. V ZD Dolní Újezd zvolili taženou verzi s centrálním zásobníkem na osivo/hnojivo. Podle agronoma je výhodou centrálního zásobníku rychlé a jednoduché plnění (nemusí se plnit jednotlivé menší zásobníky). Dvoukomorový zásobník je rozdělen v poměru 2 200 litrů/5 400 litrů pro hnojivo, semeno a pomocné plodiny. Osivo je kontinuálně distribuováno do jednotlivých dávkovačů. Pracovní rychlost secího stroje může dosahovat až 12 km/h. V družstvu je ovšem limitujícím faktorem pomalejší předseťová příprava půdy. Traktor se secím strojem tak většinou jezdí pomaleji.

Dávkovače Horsch AirVac nabízí výhody za vlhkých podmínek, jelikož je možné odstavit záchytné kolečko. Jde také o lepší a flexibilnější řešení pro náchylnější plodiny.
Dávkovače Horsch AirVac nabízí výhody za vlhkých podmínek, jelikož je možné odstavit záchytné kolečko. Jde také o lepší a flexibilnější řešení pro náchylnější plodiny.

Secí stroj Horsch Maestro 24.50 SV je vybaven podtlakovými dávkovači Horsch AirVac, jež nejlépe pracují při pracovních rychlostech do 12 km/h. Jsou vhodné pro zemědělce provádějící se secím strojem výsev vícera druhů plodin (řepka, cukrová řepa, jemná zrna apod.). U podtlakového systému opouští osivo vakuový segment volným pádem. Horsch AirVac má výhody za vlhkých podmínek, jelikož je možné odstavit záchytné kolečko. Jde také o lepší a flexibilnější řešení pro náchylnější plodiny. Secí stroj je vybaven i systémem Section Control zajišťujícím vypínání a zapínání setí a aplikaci hnojiva v řádcích v klínech polí a na souvratích.

Za zmínku stojí i systém AutoForce pro automatickou regulaci přítlaku botek na základě půdních podmínek na poli. Jelikož málokdy panují na poli stejné podmínky, přítlak botky se automaticky mění od 150 kg do 350 kg podle toho, zda výsev probíhá v kamenitých nebo lehkých půdách. Tím je zajištěna optimální hloubka setí, aniž by docházelo k přílišnému nebo nedostatečnému utužení půdy. Porost pak vykazuje vyrovnané vzcházení. Systém pracuje tak, že senzor měří přítlak na dvou opěrných kolech. Tlak je předem nastaven v terminálu a obsluha si může vybrat mezi třemi úrovněmi tlaku. V případě, že by se kontaktní tlak změnil, senzor to detekuje a systém automaticky přítlak upraví tak, aby vždy odpovídal nastavené nominální hodnotě. Konstrukce secího stroje je schopna přenášet hmotnost stroje na výsevní lištu.

Porost řepky, vyfoceno dne 27. 4. 2023.
Porost řepky, vyfoceno dne 27. 4. 2023.

Součástí secího stroje Horsch Maestro 24.50 SV je i telemetrický systém. Ten propojuje stroj pracující na poli s kanceláří agronoma. Agronom na svém počítači má přehledně k dispozici podstatné informace o výkonu a poloze stroje, kvalitě výsevu, množství vynechávek a dvojáků. Telemetrie rovněž umožňuje propojit stroj se servisním technikem, který je schopen dostatečně v předstihu provádět prvotní diagnostiku stroje ještě, než k němu vyjede na servisní zásah.

Horsch Transformer 12 VF nachází uplatnění v řepce, kukuřici i cukrovce

Na podzim loňského roku byl v ZD Dolní Újezd zprovozněn meziřádkový kypřič Horsch Transformer 12 VF uzpůsobený na rozteč 50 cm. Jeho rám s vnitřním svěracím profilem poskytuje maximální prostor k variabilnímu uspořádání nástrojů stroje a optimálnímu pokrytí všech požadovaných roztečí řádků (od 15 cm do 80 cm). Kypřič Horsch Transformer 12 se skládá z třířadé paralelogramové konstrukce pro různá rozpětí řádků.

Na podzim loňského roku byl v ZD Dolní Újezd zprovozněn meziřádkový kypřič Horsch Transformer 12 VF uzpůsobený na rozteč 50 cm.
Na podzim loňského roku byl v ZD Dolní Újezd zprovozněn meziřádkový kypřič Horsch Transformer 12 VF uzpůsobený na rozteč 50 cm.

V ZD Dolní Újezd již vyzkoušeli meziřádkové kypření řepky a v plánu je i cukrová řepa a kukuřice. Výška rámu kypřiče Horsch Transformer 12 VF 660 mm umožňuje také pozdní kypření vzrostlých plodin. I když je ke kypřiči k dispozici celá řada příslušenství, v ZD Dolní Újezd využívají zatím pouze radličky.

Zvláštností kypřiče Horsch Transformer 12 VF je jeho krátká konstrukce. Kypřič je vybaven bočním posuvným rámem (s dráhou 450 mm), kompletně zabudovaným do hlavního rámu stroje. Kypřič se tak nalézá blízko traktoru a díky své kompaktní konstrukci je agregovatelný i s menšími traktory.

V ZD Dolní Újezd zvolili i systém Section Control umožňující automatické zvedání jednotlivých segmentů kypřiče.
V ZD Dolní Újezd zvolili i systém Section Control umožňující automatické zvedání jednotlivých segmentů kypřiče.

Konstrukce kypřiče Horsch Transformer 12 VF dovoluje rovněž přesné navádění stroje kamerou sledující řádky porostu. ZD Dolní Újezd investoval tedy i do kamerového navádění. Kamera pracuje v režimu 2D nebo 3D a rozpoznává barvy porostu, přičemž je-li pozemek kompletně zarostlý, podle odstínů zelené barvy rozezná vysazenou plodinu (například řádek kukuřice) a podle toho kypřič navádí. Pro eliminaci překrývání řádků na souvrati či na hranici pole, zajištění konstantní kvality práce po celé ploše pole a zjednodušení ovládání stroje zvolili v ZD Dolní Újezd i systém Section Control umožňující automatické zvedání jednotlivých segmentů kypřiče.